‘Vraag niet wat het probleem is,
maar wat het probleem tot een probleem maakt’

Projecten

Met regelmaat zijn wij als projectleider of projectmedewerker betrokken bij uiteenlopende projecten. Voorbeelden zijn:

Maatschappelijke Stages op middelbare scholen

In opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en Advies zijn een tiental pilotscholen begeleidt bij het opstarten van maatschappelijke stages. De activiteiten betroffen visieontwikkeling en managementondersteuning, coaching coördinatoren, ontwikkeling lesmaterialen, communicatie- en actieplan, inventariseren vrijwilligersnetwerken, organiseren van studiedagen en het uitvoeren van een evaluatieonderzoek bij 40 pilotscholen (zie publicatie: ‘Trends…..bij de invoering van maatschappelijke stage’).

Integraal Veiligheidsbeleid

In opdracht van Primo-nh is een onderzoek uitgevoerd bij gemeenten in Noord-Holland ten aanzien van acties en initiatieven met betrekking tot integrale veiligheid (zie publicatie ‘Welzijn versterkt veiligheid’).

Wijkgericht Samenwerken

Bij enkele gemeenten is een bijdrage geleverd aan het opstarten van wijkgericht samenwerken. De acties hadden betrekking op visie & beleidsontwikkeling, interne cultuurverandering, formeren van integrale wijkteams, adviseren bij communicatie- en participatieplannen, training van vaardigheden, coaching van coördinatoren, organiseren van wijkplatforms en procesmanagement.

Participatieve Integrale Gebiedsvisieontwikkeling

In enkele regio’s waar belangentegenstellingen tussen gebruikers van de openbare ruimte conflicteren hebben we een brug geslagen tussen de verschillende belangen van de betrokken actoren (overheden, natuurbeheerders, agrariërs, recreatieondernemingen en burgers). Acties waren diepteinterviews, draagvlakbijeenkomsten per doelgroep, een platform bieden voor dialoog en het stimuleren van eigen initiatieven in plaats van defensief gedrag.